Hledat

Záruční lhůta tepelných čerpadel

Záruční podmínky

Na výrobek se poskytuje záruka na jakost po dobu třiceti měsíců od data uvedení výrobku do provozu, ne však déle než 32 měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi. Během této záruční doby budou bezplatně odstraněny vady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu, které budou ve výše uvedené záruční době řádně uplatněny. Tyto podmínky vstupují v platnost za předpokladu, že výrobek byl uveden do provozu autorizovanou servisní osobou, servisním technikem se specializací na tepelná čerpadla.

Spolu s uplatněním práv ze záruky musí být společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. zaslána kopie Protokolu o zkoušce těsnosti chladivového okruhu, kopie Záručního listu s vylepeným kódem servisní firmy, popř. on-line elektronicky nahlášen záznam o uvedení do provozu.

Pro výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy platí ustanovení platných předpisů s tím, že pokud dojde k výměně, záruční doba běžet od převzetí nového výrobku znovu nezačne.

Kompletní informace týkající se záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

Od 10.10.2020 přecházíme na elektronické verze tohoto dokumentu. Jak koncovému zákazníkovi, tak i servisní firmě, bude online záruční list v PDF formátu zaslán na příslušnou emailovou adresu.

Na tepelná čerpadla Vaillant si můžete sjednat prodlouženou záruční lhůtu až na 10 let. Více info ZDE.