Hledat
Hledat

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla

Prodloužení záruční doby přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu 5 let, resp. 10 let (viz obrázek), protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení pravidelné prohlídky. Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zvyšuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem nebo servisních firem.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky je od 15.2.2023 pro tepelná čerpadla aroTHERM plus a split 5 100 Kč bez DPH a pro tepelná čerpadla flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive 6 100 Kč bez DPH.

Podmínky prodloužené záruky

Vaillant flexoTHERM exclusive, flexoCOMPACT exclusive
Na výrobek se poskytuje prodloužená záruka na kompresor a to po dobu 10 let od data uvedení do provozu. Záruka se vztahuje pouze na materiál kompresoru, přičemž náklady na práci a dopravu spojené s výměnou kompresoru si hradí majitel tepelného čerpadla sám. Prodloužená desetiletá záruční lhůta na kompresor se nevztahuje na ostatní komponenty, které by mohly být ovlivněny chybnou funkcí kompresoru.

Vaillant aroTHERM plus, aroTHERM split
Na výrobek se poskytuje prodloužená záruka na kompresor a to po dobu 5 let od data uvedení do provozu. Záruka se vztahuje pouze na materiál kompresoru, přičemž náklady na práci a dopravu spojené s výměnou kompresoru si hradí majitel tepelného čerpadla sám. Prodloužená pětiletá záruční lhůta na kompresor se nevztahuje na ostatní komponenty, které by mohly být ovlivněny chybnou funkcí kompresoru.

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady výrobku vzniklé přepravou nebo mechanickým poškozením
 • Vady vzniklé nedodržením návodu pro instalaci
 • Výrobky, které nebyly uvedeny do provozu autorizovaným technikem Vaillant
 • Vady vzniklé v důsledku nevhodného použití výrobku
 • Vady vzniklé použitím jiného než originálního náhradního dílu
 • Vady vzniklé v důsledku nedostatečné nebo chybné obsluhy
 • Vady vzniklé v důsledku chybné nebo nedostatečné údržby (v rozporu s návodem k obsluze tepelného čerpadla).
 • Poškození a vady vzniklé vnějšími vlivy, např. vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami
 • Stavy spojené se sníženou účinností vzniklé nesprávným návrhem nebo instalací tepelného čerpadla.

3. Upozornění výrobce

Instalaci výrobku je nutno provádět na základě podmínek uvedených v návodu na instalaci, návodu na obsluhu, projekčních podkladů, norem a jiných obecně závazných předpisů. Společnost Vaillant Group Czech s.r.o. nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za chybnou projektovou dokumentaci, špatnou instalaci topného/chladícího systému.

Záruka za jakost poskytovaná společností Vaillant Group Czech s.r.o. nad rámec její zákonné odpovědnosti za vady se vztahuje jen na samotný výrobek Vaillant a nemůže bez dalšího být interpretována i jako záruka na související části stavby/projektu.

Před vlastní instalací tepelného čerpadla se doporučuje vypracování projektové dokumentace, která musí obsahovat následující části:

 • výpočet tepelných ztrát objektu
 • hydraulické schéma topného systému včetně dimenzování primárního okruhu a topných větví
 • elektrické schéma zapojení včetně regulační techniky

Z hlediska provedení instalace platí zejména následující podmínky:

 • Před instalací výrobku si pozorně přečtěte příslušný návod k instalaci
 • Používejte pouze originálního příslušenství Vaillant
 • Vždy zajistěte vyhovující podmínky pro provoz výrobku
 • Vnitřní a venkovní jednotku tepelného čerpadla je třeba umístit s ohledem na jejich hmotnost a hlukové emise. Zejména se nedoporučuje instalace u obvodových stěn, které sousedí s ložnicemi.
 • Venkovní jednotku tepelného čerpadla se nedoporučuje instalovat na takové místo, kde nebude možné provádět její bezpečný servis. Takovým místem se rozumí např. šikmé střechy se sklonem větším jak 15° nebo instalace 2m nad terénem.
 • Odvod kondenzátu musí být vyveden rovně, bez ohybů do nezámrzné hloubky 0,8 m.
 • Připojení k venkovní jednotce musí být provedeno pomocí flexibilního připojení (platí pro aroTHERM).
 • Pro tepelná čerpadla aroTHERM split platí, že veškeré práce na chladivovém potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou provádí pouze osoba s patřičnou kvalifikací.
 • Přívod otopné vody k venkovní jednotce musí být opatřen vhodnou tepelnou izolací.
 • Vstup a výstup venkovní jednotky tepelného čerpadla musí obsahovat uzávěry a odvzdušňovacími ventily.
 • Vstup do jednotky musí být osazen filtrem proti vniknutí nečistot.
 • V případě aktivace chlazení může mít tento provozní stav vliv na okolní stavební materiály, kdy změnou teplot dochází k rozpínání materiálů, kondenzaci vzdušné vlhkosti a z toho plynoucí možné škody na majetku.
 • Před převzetím instalace autorizovaným servisním technikem Vaillant zkontrolujte, zda byly naplněny instalační podmínky.
 • Před zahájením provozu si pozorně přečtěte příslušný návod k obsluze.

Kompletní informace týkající se prodloužené záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.