It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Hledáme nejstarší funkční výrobek Vaillant

A soutěžíme o 3 tepelná čerpadla v celkové hodnotě 1 milion Kč.

Vaillant hledá nejstarší funkční výrobek

Máte doma starý, ale stále ještě plně funkční, výrobek Vaillant?

A chtěli byste vyhrát nové tepelné čerpadlo Vaillant?

Pak stačí vyplnit jednoduchou přihlášku a zapojit se tak do naší soutěže, která potrvá až do konce roku 2023. Soutěž probíhá v období od 2.1.-31.12.2023.

Majitelé tří nejstarších funkčních výrobků vyhrají tepelné čerpadlo Vaillant dle vlastního výběru a ze všech přihlášených budeme losovat jednoho výherce, který získá speciální cenu. Přihlásit se tak mohou všichni, kdo mají doma jakékoliv funkční zařízení Vaillant.

Chci soutěžit

Všeobecné soutěžní podmínky soutěže „o nejstarší funkční výrobek Vaillant instalovaný na území České republiky“

I. Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž, jejímž smyslem a cílem je najít nejstarší, funkční výrobek Vaillant, instalovaný na území České republiky (dále jen „Soutěž“).

Vztahy mezi Organizátorem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami.

II. Obecná pravidla

Organizátorem Soutěže je společnost Vaillant Group Czech s.r.o., IČ: 452 41 881, se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 6261 (dále jen „Vaillant“ nebo „Organizátor“).

Soutěžícím je jakákoliv fyzická či právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem v České republice, která řádně vyplnila a odeslala přihlášku do Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

Zapojením do Soutěže Soutěžící souhlasí se Soutěžními podmínkami, a to v plném rozsahu.

Soutěže se mohou účastnit všechny osoby, a to včetně zaměstnanců a spolupracovníků Organizátora a jejich rodinných příslušníků. Jeden výrobek může být do Soutěže přihlášen pouze jedenkrát. Soutěžící musí být majitelem přihlášeného výrobku. Soutěžící může vyhrát pouze jedenkrát.

Přihlásit výrobek do Soutěže je možné ve dnech od 2. 1. 2023 do 31. 12. 2023 na území České republiky, kdy Soutěžící mohou organizátorovi zasílat své přihlášky. Za vyhlášení Soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Organizátorem na webové stránce https://www.vaillant.cz/, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

Soutěžící může svoji přihlášku do soutěže zaslat buď písemně na adresu Vaillant Group Czech s.r.o., Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany; či elektronicky přes webové stránky www.vaillant.cz/soutez. Každá přihláška musí být řádně označena, tj. musí být uvedeno: jméno, příjmení Soutěžícího (případně zákonného zástupce), kontakt (kontaktní telefonní číslo / e-mail Soutěžícího, či zákonného zástupce) a adresa Soutěžícího, výrobní číslo nebo jiný údaj prokazující datum výroby výrobku Vaillant, a jeho fotografie. Tyto údaje jsou nutné pro zařazení Soutěžícího do Soutěže a pro následné kontaktování Soutěžícího.

V případě zaslání přihlášky písemnou formou, tedy poštou, je nutné, aby Soutěžící vždy uvedl na obálku heslo „Soutěž o nejstarší výrobek“. Soutěžící si vždy hradí veškeré náklady spojené se zasláním přihlášky Organizátorovi sám. Přihláška musí být doručena Organizátorovi nejpozději do 31. 12. 2023.

Soutěžní výrobek musí být v roce 2023 funkční – Soutěžící musí Organizátorovi umožnit tuto skutečnost řádně ověřit.

Registrací do Soutěže dává Soutěžící Organizátorovi souhlas s pořízením obrazových snímků a zvukových, obrazových nebo zvukově-obrazových záznamů Soutěžícího a jeho projevů v rámci Soutěže, v průběhu Soutěže, či při přebírání Výhry, či po skončení Soutěže, pokud bude dána jakákoliv souvislost se Soutěží a poskytuje bezúplatně Organizátorovi výhradní právo a licenci k použití těchto snímků a záznamů k jakýmkoliv reklamním, publikačním, mediálním a dalším ekonomickým účelům Organizátora, jakož i k odvysílání takto pořízených materiálů na všech platformách (např. Youtube, Vimeo, Instagram, Facebook, vaillant.cz atd.) a ve všech médiích a k použití v rámci marketingových kampaní za účelem prodeje produktů a jakéhokoliv zboží, služeb atd. a k zabezpečení průběhu Soutěže, a to společně s uvedením jména a příjmení Soutěžícího. Soutěžící je povinen (zejména v souvislosti s průběhem Soutěže a se získáním a převzetím odměny) poskytnout Organizátorovi interview, a to kdykoliv o to Organizátor požádá, a na žádost Organizátora se zúčastnit oficiálního předání výhry na slavnostním galavečeru Vaillant v roce 2024 a učinit veškerá právní jednání s tím související (např. v souvislosti s daňovými aspekty, medializací, natáčením propagačního videa atd.). Soutěžící dále dává Organizátorovi souhlas se svým označováním na sociálních sítích a k případnému využívání obsahu těchto sociálních sítí, který dříve na sociálních sítích zveřejnil, zejména za účelem medializace Soutěže.

III. Výhra a její oznámení a předání Výherci

Zaslané přihlášky vyhodnotí Organizátor z hlediska jím stanovených kritérií (zejména stáří v roce 2023 funkčního výrobku Vaillant užívaného Soutěžícím) nejpozději do 31. 1. 2024 a následně bez zbytečného odkladu zkontaktuje první tři Výherce e-mailem nebo telefonem uvedeným v přihlášce. Organizátor zároveň vylosuje ze všech zbývajících platných přihlášek jednoho dalšího Výherce, a to bez ohledu na jím stanovená kritéria hodnocení (dále jen „Divoká karta“).

Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen potvrdit akceptaci Výhry do 10 dnů od oznámení Organizátora o Výhře. V opačném případě nárok na Výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce.

Výhercem je Soutěžící, který řádně splnil Soutěžní podmínky této Soutěže, a který se na základě vyhodnocení Organizátora umístil ve výherním pořadí na jednom z prvních tří míst Soutěže nebo byl Organizátorem vylosován na základě Divoké Karty (dále jen „Výherce“).

Výherci dostanou věcné ceny v podobě:

1. místo - Tepelné čerpadlo dle vlastního výběru v hodnotě 400 tis. Kč vč. DPH

2. místo - Tepelné čerpadlo dle vlastního výběru v hodnotě 350 tis. Kč vč. DPH

3. místo - Tepelné čerpadlo dle vlastního výběru v hodnotě 250 tis. Kč vč. DPH

Výherce Divoké karty – Věcná cena v podobě zboží Vaillant v hodnotě 50.000 Kč vč. DPH (dále jen „Výhra“)

Výhra je nepřeveditelná na jinou osobu a není možné ji vyplatit v hotovosti. Ceníkové ceny Výhry jsou určeny v době vyhlášení Výhry. Výhru je možné vyměnit za jiné zboží Vaillant, a to až do maximální výše ceny Výhry. Výhru je nutné si vybrat v rámci jednoho odběru.

Výhru je nutné si vybrat v rámci jednoho odběru s tím, že:

a) nárok na vyplacení částky, jež nebyla započtena na odebrané zboží, nevzniká; a

b) nárok na odběr zboží v částce, jež nebyla započtena na odebrané zboží, zaniká.

IV. Ostatní pravidla a vyloučení Soutěžících

Výhra, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno Výherci doručit, propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o Výhře z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

Na Výhru nevzniká právní nárok.

Výhru nelze jakkoliv vymáhat soudní cestou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ty Soutěžící, kteří nesplňují či porušují Soutěžní podmínky, a také Soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i Výherce.

V. Práva a povinnosti Soutěžícího

Soutěžící svou účastí v Soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen, a zavazuje se podle nich řídit.

Soutěžící je povinen zaslat Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a předání Výhry.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Organizátorovi případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

VI. Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v sídle Organizátora či na jiném dopředu určeném místě. Pokud nestanoví Organizátor jinak, k předání dojde do 30 dní od slavnostního galavečera Vaillant, který se uskuteční v roce 2024, na kterém budou Výherci oficiálně vyhlášeni.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může Výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s Výhrou.

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to nejen v případě, kdy dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VII. Zpracování osobních údajů

Organizátor tímto informuje Soutěžící, že za účelem realizace jejich účasti v Soutěži zpracovává jejich osobní údaje, které poskytli v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, a to v rozsahu jejich jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla. Výše uvedené zpracování osobních údajů Organizátor vykonává z titulu ochrany práv a oprávněného zájmu správce.

Kompletní informace o zpracování osobních údajů dle platného znění zákona o zpracování osobních údajů a čl. 13 Nařízení GDPR jsou k dispozici v dokumentu Informační povinnost pro koncové zákazníky, dostupném na www.vaillant.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

Soutěžící účastí v Soutěži akceptuje tyto Soutěžní podmínky a zavazuje se je dodržovat.

Organizátor má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v takovémto případě oznámí Organizátor změny upozorněním na svých webových stránkách.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Soutěžní podmínky včetně změny doby jejich trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých internetových stránkách. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Organizátora konečné a závazné.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné a účinné ode dne 2. 1. 2023.

Aktualizace podmínek 16.1.2023